Informatie over examens

§ HBO Accountancy

De examens voor de inleidende modules en de modules Communicatieve Vaardigheden en Oriëntatie op de Beroepspraktijk (propedeuse) worden afgenomen door of via de opleiding waar je ingeschreven staat. Je meldt je hiervoor dan ook aan bij het examenbureau van de opleiding.

Voor de overige modules (hoofdfase) neem je deel aan de examens van het examencircuit van NGO ENS. Hiervoor meld je je eveneens aan bij de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.  Voor de modules Levensverzekeringswiskunde, Bestuurlijke Informatievoorziening 2, Audit & Assurance 1, Strategisch Management en Externe Verslaggeving 2, neem je deel aan de examens van de VAAC. Aanmelding geschiedt via het examenbureau van de opleiding. De kosten voor een examen zijn 255 euro, met uitzondering van de module levensverzekeringswiskunde. Hiervan zijn de kosten 185 euro (studiejaar 2016 – 2017). Klik hier voor de actuele examendata

De examens vinden minimaal tweemaal per jaar plaats, in december en juni. Voor een aantal van deze modules is het mogelijk examen af te leggen in maart en/of oktober. Om aan de examens deel te kunnen nemen dien je als student of extraneus te zijn ingeschreven bij de opleiding. Als je alle onderdelen voldoende hebt afgesloten, geven de certificaten en werkgeversverklaringen je recht op het getuigschrift HBO Accountancy. Voor meer informatie over de examens kijk op de website van je opleider.

§ Post-HBO AA

Volgens de voorschriften in de Wet toezicht accountantsorganisaties omvat de AA-opleiding een theoretisch en een praktisch deel (de praktijkopleiding). De modules van het theoretische gedeelte worden afgesloten met een examen. Aanmelding geschiedt via het examenbureau van de opleiding.  De examens staan onder toezicht van de CEA. Voor elk met succes afgelegd examen ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 6/9 jaar (zie ook overgangsregeling). Heb je alle theoretische certificaten behaald, dan ontvang je het diploma voor het theoretische deel. Klik hier voor de examendata van 2017. Daarnaast maakt de praktijk onderdeel uit van je opleiding. Het praktijkdeel dient te worden uitgevoerd op een door de NOvAA goedgekeurde praktijkopleidingsplaats. Zie voor meer informatie www.nba.nl.

§ Kosten inzage en bezwaar

De inzage van een examen is kosteloos. Voor het indienen van een bezwaarschrift bedragen de kosten € 125,-. Zie voor nadere informatie de website van je opleider.

§ Toegestane hulpmiddelen bij de examens

Bij de examens Audit & Assurantie II en III is het toegestaan gebruik te maken van de Handleiding Regelgeving Accountants.
Bij de examens Externe Verslaggeving II en III mag gebruik gemaakt worden van het Handboek Jaarrekening van Ernst & Young.
Voor alle overige examens geldt dat gebruik gemaakt mag worden van:

  • een niet programmeerbare calculator
  • een woordenboek
  • de Pocket Kluwer Belastingwetten.